S 7904731257354
   วันที่ 3  พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จัดฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องการฉีดวัคชีนและการดูแลสุขภาพสัตว์ โดยมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 28  ราย