32247297 1654384934643531 2774390917203755008 n
10 พ.ค.61 นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผวจ.นครนายก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง พร้อมทั้งหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหามลภาวะจากฟาร์มปศุสัตว์ และยกระดับเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม เกษตรกร จำนวน 100 ราย ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จ.นครนายก  โดยมี ส่วนราชการ นายอำเภอเมืองนครนายก และคณะวิทยากรจาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครนายก  สนง.สาธารณสุข จ.นครนายก สนง.ท้องถิ่น จ.นครนายก   ศปป.4 กอ.รมน.จ.นครนายก สนง.ปศุสัตว์ จ.นครนายก พร้อมด้วย นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ให้การต้อนรับ..