32562816 1659925894089435 6762147341483900928 n

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายสุนทร รัตนจำรูญ  ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรจังหวัดนครนายก  (Chief of Operation) ครั้งที่ 4/2561 เพื่อรับทราบผล/ปัญหา การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก