36039373 1705444006204290 7211737173635104768 n
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานกรณีการร้องเรียน ปัญหากลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง และน้ำเสียจากการขนส่งไก่เนื้อ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยมีนายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุม