1

วันที่ 12 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก อบต.บึงศาล ท้องถิ่นอำเภอองครักษ์ รพสต.บ้านลาดช้าง ร.ร.บ้านหัวหมอน ร.ร.บ้านดอนกลาง ศพด.บ้านหัวหมอน ศพด.บ้านดอนกลาง ผู้แทนจากสหกรณ์โคนมมวกเหล็กและผู้จัดส่งนมโรงเรียน ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก