1

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการ ทุกกลุ่ม/ฝ่าย ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก เพื่อมอบนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก