1

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ตรวจติดตามงานโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จังหวัดนครนายก ณ โรงเรียนวันครู 2504 ม.5 ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก