1

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยนายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ปฏิบัติงานตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 2.โรงเรียนวัดโพธิ์ ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 3.โรงเรียนวันครู 2504 ต.เกาะโพธิ อ.ปากพลี จ.นครนายก 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะหวาย ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 5.โรงเรียนวัดนาหินลาด ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก