1

เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 อธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต 2 ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จฯ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก