1

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ติดตั้งระบบแก๊สชีวภาพแบบถุงพลาสติก พีวีซี ณ โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา หมู่ที่ 1 บ้านหนองคันจาม ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านปศุสัตว์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ การนำมูลสัตว์หมักผลิตแก๊สชีวภาพ และนำของเหลือจากบ่อล้นมาใช้เป็นปุ๋ย