1

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ หน.ศปป.4 กอ.รมน.จังหวัดนครนายก ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก ตรวจติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกร ดอนยอฟาร์ม ต.ดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก และให้คำแนะนำการจัดการฟาร์ม เพื่อป้องกันการเกิดมลภาวะเรื่อง กลิ่น ฝุ่นละออง เสียง น้ำเสีย ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน