1

วันที่ 14 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดย นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ และ กอรมน.นย. ร่วมตรวจประเมินโรงฆ่าไก่ บริษัท BRF (ไทยแลนด์) จำกัด เลฃที่ 42/6 ม.4 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ซึ่งเป็นการตรวจประเมินตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เเละเงื่อนไข ในการตั้งโรงฆ่า โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555 และเป็นการตรวจประเมินความพร้อมในการรับการตรวจประเมินจากเจ้าหน้าที่ สหภาพยุโรป