1

วันที่ 28 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยนายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 และเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ ร่วมรับการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีก และการใช้ยาสัตว์และสารตกค้างในอาหารของประเทศไทย โดยเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป (EU)ณ บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก