1

วันที่ 11 มีนาคม 2562 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก ให้ความรู้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ เพื่อสร้างความรับรู้และเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และเชิญชวนให้ประชาชนนำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลใกล้บ้าน ช่วงเดือน มีนาคม เมษายน พฤษภาคม และ มิถุนายน ซึ่งในวันที่ 14 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา จัดโครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 โดยมีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี ณ บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา