2

วันที่ 14 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา ร่วมจัดกิจกรรม Kick Off โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก โดยมีกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว พร้อมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและให้คำปรึกษาปัญหาสัตว์เลี้ยง มีประชาชนเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก