1

20 มีนาคม 2562 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ติดตามศูนย์ ศพก.ด้านปศุสัตว์ และโครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ปี 2562 ติดตามและตรวจสอบระบบการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสุกร ณ ศูนย์ศึกษาทดลอง การแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ม.2 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก