11111

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น กิจกรรมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ (ประเภทใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี) ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 และรางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่น ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ประจำปี 2562 จากท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ในโอกาสครบรอบ 77 ปี วันสถาปนากรมปศุสัตว์ ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพมหานคร