1

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะผู้แทนกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ สนง.ปศุสัตว์เขต 2 ร่วมรับเสด็จ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก