1

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศุภลักษณ์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกระบือนม ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.) ของกรมปศุสัตว์ ณ คอกกักในพื้นที่ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก โดยได้ให้แนวทางการดำเนินงานของโครงการ ฯ และแนะนำการจัดการกระบือนม แก่นายภูธร หมื่นวงศ์ ประธานกลุ่ม ฯ ทั้งนี้ อ.ดร.อภิศักดิ์ คู่กระสังข์ ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าร่วมติดตามการดำเนินโครงการ ฯ ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือนม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากนมกระบือเพื่อเพิ่มมูลค่าต่อไป