1

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครนายก ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านนา กอ.รมน.จ.นย. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก อำเภอบ้านนา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา องค์การบริหารส่วนตำบลอาษา เทศบาลตำบลพิกุลออก ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ตัวแทนประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน อำเภอบ้านนา-องครักษ์ ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการใช้น้ำอุปโภค บริโภค ณ ห้องประชุมอัครนิธิยานนท์ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำคลองอาษา โดยมีนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุม