1

วันพุธที่ 8 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยนายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก พร้อมด้วย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองนครนายก ที่ตั้ง ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก เพื่อติดตามการดำเนินการ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้คำแนะนำในการจัดการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านมลภาวะ เรื่อง กลิ่น เสียง และ น้ำเสีย ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน

1.jpg 283607.jpg 283608.jpg

283609.jpg 283611.jpg 283612.jpg

283614.jpg 283616.jpg 283617.jpg

283618.jpg 283619.jpg 283620.jpg

283621.jpg