* งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560  * งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560    * งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

* งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 * งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 * งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560
* งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560 * งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561   * งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

* งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561  * งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561    * งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
* งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 * งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 * งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561
* งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561 * งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561