2

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงโคแบบประณีต ตามโครงการพัฒนาการเกษตรด้านปศุสัตว์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ปี 2560 สมาชิกกลุ่มอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายก เกษตรกร 5 รายๆละ 2 ตัว ในพื้นที่ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี