1

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ คณะทำงานร่วมตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันและนมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครนายก นำโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดนครนายก ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันและนมโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1.โรงเรียอนุบาลองครักษ์ ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ 2.โรงเรียนทวีพลูรังสรรษ์ ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และขยายผลโครงการปศุสัตว์ OK ให้กับโรงเรียนทั้ง 2 แห่งได้ทราบด้วย