1

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ฝึกอบรมเกษตรกรอาสาปศุสัตว์ (อสป.) หลักสูตร พื้นฐานอาสาปศุสัตว์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ประจำปี 2563 ในการฝึกอบรมได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ บทบาทหน้าที่ของอาสาปศุสัตว์ แผนงานและโครงการพัฒนาปศุสัตว์ในท้องที่ อำเภอปากพลีอาสาปศุสัตว์ จำนวน 8 ราย ณ.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี