1

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ฝึกอบรมเกษตรกรอาสาปศุสัตว์ (อสป.) หลักสูตร พื้นฐานอาสาปศุสัตว์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ประจำปี 2563 ในการฝึกอบรมได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ บทบาทหน้าที่ของอาสาปศุสัตว์ แผนงานและโครงการพัฒนาปศุสัตว์ในท้องที่ อำเภอปากพลีอาสาปศุสัตว์ จำนวน 8 ราย ณ.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี

1.jpg 1388875.jpg 1388876.jpg

1388877.jpg 1388878.jpg 1388879.jpg

1388880.jpg 1388881.jpg 1388882.jpg