2

30 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์นครนายก ดำเนินการทดสอบโรคTB ในโค
(เพิ่มเติ่ม) โครงการโคบาลบูรพา ณ ด่านกักกันสัตว์นครนายก