1

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกปฎิบัติงานในพื้นที่อำเภอปากพลี อำเภอบ้านนาเพื่อเก็บตัวอย่างไข่ฟาร์มศูนย๋รวบรวมไข่ และกล้ามเนื้อไก่เพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้างประจำปี63 จำนวน 6 ตัวอย่าง 3 ฟาร์ม ศูนย์รวมไข่1 ที่ได้แก่ 1.ไข่จากฟาร์มจงเจริญ 1 ตัวอย่าง อ.บ้านนา จ.นครนายก2.ศูนย์รวมไข่ CP 1 ตัอย่าง อ.บ้านนา จ.นครนายก 3.กล้ามเนื้อไก่ธนวัชรฟาร์ม 2 ตัวอย่าง อ.ปากพลี จ.นครนายก4.กล้ามเนื้อไก่สุวรรณาฟาร์ม 2 ตัวอย่าง อ.ปากพลี จ.นครนายก