1

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พาเกษตรกรโครงการสร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์(Young SmartFarmer) ประจำปีงบประมาณ 2563 ไปศึกษาดูงาน ณ กลุ่มผู้เลี้ยงแพะตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีนายพิเชษฐ์ นิยมไทย ปศุสัตว์อำเภอแก่งคอย น.สพ.นนทชัย สันติชาติ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และนายสุวนิช ประดิษฐ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน เข้าร่วมให้ความรู้ แนะนำเครือข่าย ความร่วมมือด้านการผลิต การจัดการอาหารสัตว์ แนวทางการเลี้ยงแพะอย่างยั่งยืน และขั้นตอนการเคลื่อนย้ายสัตว์