1

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยหน่วยปศุสัตว์มีแจกเวชภัณฑ์ยาปฏิชีวนะ วิตามินสัตว์ปีก ยาถ่ายพยาธิสัตว์ปีก ยาถ่ายพยาธิโค กระบือ วัคซีนสัตว์ปีก เอกสารเผยแพร่ พร้อมแนะการการดูแลสุขภาพสัตว์ และมีการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศปศุสัตว์ ณ วัดโบสถ์เจริญธรรม หมู่ 4 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก