1

1 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ตรวจฟาร์มโคนมโรงเรียนทหารการสัตว์ ตาม โครงการฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซีส และโรควัณโรค ในพื้นที่ โรงเรียนทหารการสัตว์ จังหวัดนครนายก