1

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก นำคณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสุกร ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และให้ดูแลรักษาความสะอาด อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องแต่งกาย ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ และติดป้ายแสดงราคาให้ผู้บริโภคทราบ ณ ตลาดเกษตรกร ศาลากลางจังหวัดนครนายก