5

สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ในระดับเขต ปี 2561 เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณ ผู้มีผลงานดีเด่น ให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน เสริมสร้างขวัญ และกำลังใจในการสร้างผลงานต่อส่วนรวม เป็นแบบอย่างแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และอาสาปศุสัตว์ ในการนี้ สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ร่วมกับสำนักปศุสัตว์จังหวัดนครนายกและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก ร่วมดำเนินการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่่น ระดับเขต ซึ่งได้แก่ นายสุธีร์ ศรีผา เลขที่ 6 หมู่ที่ 2 ต.เขาพระ อ.เมือง
จ.นครนายก ซึ่งปฏิบัติงานทางด้านปศุสัตว์ ช่วยเหลือราชการทั้งปศุสัตว์อำเภอและจังหวัดนครนายกรวมถึงเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างดี