5

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตรวจรับรองการปฎิบัติการที่ดีทางการเกษตรสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์(GAP)จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1 ฟาร์มไก่เนื้อ โชคนภัทรฟาร์ม 321 ม.2 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา เป็นฟาร์มไก่เนื้อ จำนวน 1 โรงเรือน ยอดไก่ 7500 ตัว  และ 2 ฟาร์มสุกร สิทธิพงศ์ฟาร์ม ที่อยู่ 24 ม.12 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา เป็นฟาร์มสุกร ขนาด 2 โรงเรือน ยอดสุกร 950 ตัว