9

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายอาหารสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 ในเขตพื้นที่ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จำนวน 10 แห่ง ดังนี้ 1.ร้านมิตรเกษตร 2.ร้านไพฑูรย์พานิช 3.ร้านนานาภัณฑ์เกษตร 37 4.บ.ณรงค์เกษตรภัณฑ์ จำกัด 5.ร้านเอกวัฒน์ 6.ร้านพรทวีพาณิชย์ 7.ร้านคุณสมเพียร 8.ร้านสุวรรณภูมิ 9.ร้านภิญโญพานิช 10.ร้านกสิกรพาณิชย์