2

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านสิ่งแวดล้อมจากฟาร์มปศุสัตว์ของประชาชน ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัด โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 1.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก 2.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก 3.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 4.สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก 5.หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ 6.หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 7.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์