2

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายอาหารสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 ในพื้นที่อำเภอเมือง 2 แห่ง อำเภอองครักษ์ 6 แห่ง อำเภอบ้านนา 21 แห่ง รวมทั้งหมด 29 แห่ง