1

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายอาหารสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ อำเภอเมือง 4 แห่ง อำเภอบ้านนา 9 แห่ง รวมทั้งหมด 13 แห่ง