4

28 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับปศุสัตว์อำภอเมืองนครนายก   จัดฝึกอบรมการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร ณ กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านกุดรัง หมู่ที่ 4 ตำบลสาริกา รวม 10 ราย พร้อมทั้งสาธิตพิธีการใช้เครื่องสับหญ้า ของกลุ่มแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ โดยวิทยากรศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว หลังจากนั้นได้ออกติดตาม แนะนำ และแก้ไขปัญหาการปลูกพืชอาหารสัตว์ ของเกษตรกร เมื่อปีที่ผ่านมา