1

วันที่16และ17มค.61 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ปฏิบัติงานรณรงค์พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเตรียมการ และป้องกันโรคไข้หวัดนกในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง ในพื้นที่ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ให้กับเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวน 65 ราย