1

ปศุสัตว์นครนายกพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา

       วันที่ 31 ม.ค.61 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรฯตามแผนการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก รอบที่ 1/2561 (IDP 1/2561) เรื่อง เทคนิคการจัดทำสื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์
โดยใช้ Smartphone ซึ่งมีผู้เข้าร่วมพัฒนา จำนวน 14 ราย ในการนี้ผู้เข้าร่วมพัฒนาต้องฝึกปฏิบัติและส่งผลงานคนละ 2 ชิ้นงาน