1

14 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ตรวจสถานพยาบาลสัตว์ ขออนุญาตตั้งและดำเนินสถานพยาบาลสัตว์ ณ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ราย