1

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. คณะทำงานโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์ จังหวัดนครนายก เข้าตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพ ฟาร์มสุกรชื่นสุขฟาร์ม ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา เวลา 13.30 น. ประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์ จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2561 ประกอบด้วย 1.ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก 2.พลังงานจังหวัดนครนายก 3.เกษตรจังหวัดนครนายก 4.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 5.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก 6.หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยมีนายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุม