8

17 ส.ค.60 สำนักงานปศุสัตว์เขต2 โดย นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ปศุสัตว์เขต 2 และคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ตามนโยบายฯ ตรวจติดตามประเมินผลกิจกรรม 5ส ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก พร้อมทั้งแนะนำ แนวทางการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามนโยบายฯ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยมี หัวหน้ากลุ่มงานฯและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายกให้การต้อนรับ