12

23 สิงหาคม 2560 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชน จังหวัดนครนายก” ครั้งที่ 11 โดยได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ผ่าตัดทำหมัน ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ฯลฯ ณ วัดบางหอย ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก   จังหวัดนครนายก