1

วันที่ 5 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยปศุสัตว์อำเภอปากพลี ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย(FMD) ในโค – กระบือ ให้แก่เกษตรกรในตำบลท่าเรือ จำนวน 6 ราย  โค - กระบือ จำนวน 120 ตัว