1

วันที่ 13 กันยายน 2560 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าออกพื้นที่ตรวจ(ต่ออายุ)มาตรฐานฟาร์มเป็ดเนื้อ ในเขตพื้นที่ตำบล เขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา รวมทั้งหมด 4 ฟาร์ม ดังนี้ 1.ละเอียดฟาร์ม 2.สำลีฟาร์ม 3.ปรีชาฟาร์ม 4.สุนันท์ฟาร์ม