1

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ปฏิบัติงานตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1.ร.ร วัดลำบัวลอย ต.ท่าเรือ 2.ร.ร วัดเกาะกา ต. ท่าเรือ 3.ศพด.โรงเรียนวัดลำ บัวลอย ต.ท่าเรือ 4.ศพด. ตำบลท่าเรือ 5.ศพด. อบต. ปากพลี ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ. นครนายก