1

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ปฏิบัติงานติดตามตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพไก่ไข่ โรงเรียนขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนวัดคลอง 1 ม.2 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก