1

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจรับรอง GAP ฟาร์มสัตว์ปีก ให้กับผู้ประกอบการเลี้ยง จำนวน 2 ฟาร์ม 1.สิงห์ฟาร์ม   ต.ดงละคร อ.เมืองจ.นครนายก (ไก่เนื้อ) 2.โดมฟาร์ม ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก(ไก่เนื้อ)